Jeo جیو نمادی از سی سال تجربه ،نمادی از تلاش بی وقفه ،و نصویری از پیشرفت و ظرافت هنر ایرانی